Gdzie można wykorzystać programowanie?

Wiedza i umiejętności z zakresu programowania, na poziomie podstawowym, mogą (a nawet powinny być) wykorzystane przez wszystkich pracowników biura koordynatora klastra. Poziom ten obejmuje znajomość idei oraz podstawowych koncepcji i pojęć.

Zdobyte kompetencje mogą być wykorzystywane w różnych obszarach działalności biur koordynatorów klastra, m.in. tych wymienionych poniżej:

  1. PROCESY ZARZĄDCZE – należą do ich np. obsługa bieżącej działalności klastra, tworzenie i posiadanie dokumentów strategicznych i operacyjnych, badanie potrzeb i satysfakcji członków klastrów.
  2. KOMUNIKACJA W KLASTRZE – mogą to być np. zbieranie i aktualizację danych kontaktowych firm – członków klastrów.
  3. AKTYWNOŚĆ RYNKOWA – jest to np. przedstawianie informacji o nowych grantach, projektach, warsztatach itp. firmom – członkom klastra, współpraca w ramach łańcucha wartości (wspólne zaopatrzenie i dystrybucja).
  4. AKTYWNOŚĆ MARKETINGOWA − obecność w mediach, monitoring mediów, obsługa kanałów social mediów biura koordynatora klastra.
  5. AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA − dostępność i wykorzystanie usług proinnowacyjnych w klastrach oraz diagnoza potencjału technologicznego firm klastra.
  6. DIGITALIZACJA KLASTRA – diagnoza stopnia dojrzałości cyfrowej członków klastra, stosowanie systemów zarządzania i rozwiązań Przemysłu 4.0.

W tych obszarach należy poszukiwać inspiracji dla rozwiązań, które można wprowadzić do realizacji codziennych obowiązków.