Regulamin

REGULAMIN
WERYFIKATORA KOMPETENCJI CYFROWYCH
FUNDACJI PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z aplikacji Weryfikator Kompetencji Cyfrowych opracowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  a) Operator – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisana do z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469;
  b) Regulamin – niniejszy regulamin;
  c) Aplikacja – aplikacja internetowa Weryfikator Kompetencji Cyfrowych opracowana przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości dostępna pod adresem weryfikatorkompetencji.przemyslprzyszlosci.gov.pl;
  d) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Aplikacji z usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu;
 3. Regulamin dostępny jest na stronie weryfikatorkompetencji.przemyslprzyszlosci.gov.pl/regulamin oraz do wglądu u Operatora. Na żądanie Użytkownika Operator udostępni Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 4. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Aplikacji jest równoznaczne z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do rejestracji na Aplikacji.

§ 2
Warunki korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownikiem Aplikacji można zostać dokonując rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Aplikacji weryfikatorkompetencji.przemyslprzyszlosci.gov.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać następujące dane:
  a) nazwa użytkownika,
  b) adres e-mail,
 3. Podczas rejestracji jak i późniejszego korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Aplikacji, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Aplikacji po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).
 6. Użytkownik może jednocześnie zarejestrować tylko jedno konto.
 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować swoje konto z Aplikacji.
 9. Usługi świadczone w ramach Aplikacji są bezpłatne.

§ 3
Prawa i obowiązki

 1. Operator zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Aplikacji w sposób niepowodujący zakłóceń, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji poufnych, które znajdują się w posiadaniu Operatora;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Operatora w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami;
  e) korzystania z usług oferowanych przez Operatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Aplikacji;
  b) za niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie;
  c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkownika, skutkujące brakiem możliwości korzystania z Aplikacji;
  d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
  e) za utracone korzyści i szkody pośrednie;
  f) za przekazanie danych rejestracji do Aplikacji osobom trzecim.
 5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłączona zostaje odpowiedzialność Operatora za wszelkie szkody związane z korzystaniem z Aplikacji, w tym za szkody wynikłe z informacji pozyskanych przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.
 6. Treści prezentowane w Aplikacji stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Użytkownik nie może tych treści kopiować lub w inny niedozwolony sposób wykorzystywać.

§ 4
Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być składane z tytułu:
 2. niedotrzymania z winy Operatora określonego terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika;
 3. niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Operatora.
 4. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

Reklamacja może zostać złożona pocztą tradycyjną lub drogą mailową na następujący adres poczty elektronicznej: support@fppp.gov.pl

§ 5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę – przez czas nie dłuższy niż do momentu wycofania zgody. Dane mogą być przetwarzane przez dłuższy czas niż wskazano powyżej, jeżeli zachodzą inne legalne przesłanki do ich dalszego przetwarzania. Dane mogą być przetwarzane przez dłuższy czas, gdy będzie to niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Operatora (np. obrona przed roszczeniami).
 3. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi wspierające proces obsługi Aplikacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 6. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. W oparciu o ww. podstawę Operator będzie przetwarzał dane zawarte w formularzu rejestracyjnym w celach związanych ze świadczeniem usług Aplikacji, w tym w celach informacyjnych;
 7. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z marketingiem usług świadczonych przez Administratora, w tym w celu wysyłki newslettera. Operator informuje, że zgoda Użytkownika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Operatora (np. dochodzenie i obrona przed roszczeniami, archiwizacja oraz wykonanie kopii zapasowej posiadanych danych, w związku z obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych,).
 9. Operator informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia i przenoszenia, do ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator odpowiada za określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez kontakt z Operatorem pocztą lub drogą mailową na adresy wskazane odpowiednio w § 1 ust. 2 lit. b) i § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wyniknie ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń; zmiany warunków rynkowych; zmian wynikających ze sposobu funkcjonowania Operatora; konieczności zmian wynikających z przyczyn niezależnych od Operatora; konieczności sprostowania treści Regulaminu lub zapewnienia jednoznaczności jego postanowień.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Użytkownika.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU APLIKACJI WERYFIKATOR KOMPETENCJI CYFROWYCH OPRACOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora – Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu.

Wykonując obowiązek z art.  6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), informujemy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora środków zabezpieczających infrastrukturę Operatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 3. programy szpiegujące (ang. spyware);
 4. programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 5. spam, niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 6. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 7. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploiti rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. wyłączenie makro w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 7. szyfrowanie transmisji danych;
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.