Weryfikator kompetencji cyfrowych​
Jaki jest poziom Twojej wiedzy?
W jaki sposób możesz ją poszerzyć?

Zapraszamy Państwa do skorzystania z weryfikatora kompetencji cyfrowych koordynatorów klastrów. 

Aplikacja ta powstała w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” zrealizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości we współpracy z austriacką organizacją Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Dlaczego weryfikator kompetencji cyfrowych?​

Jednym z najważniejszych aspektów, na które obecnie zwraca się uwagę w debacie publicznej na temat przyszłości i rozwoju, jest konieczność przygotowania pracowników na potrzeby gospodarki cyfrowej, zwłaszcza poprzez praktyczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez całe życie (ang. lifelong learning).

Niniejsza aplikacja pozwala na zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy użytkownika w wybranym obszarze (programowanie, Big Data/Data Science, wizualizacja) oraz wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, w celu zdobycia wyższego poziomu wiedzy/umiejętności. Weryfikator nie zawiera kompleksowych instrukcji, jak tworzyć zaawansowane rozwiązania i wdrażać skomplikowane procesy. W celu uzyskania takiej wiedzy należy zapoznać się z dodatkowymi materiałami, pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, które zostały zebrane w sekcji „Dodatkowe materiały”.

Dla kogo przeznaczony jest weryfikator?

Głównym odbiorcą weryfikatora są pracownicy biur koordynatorów klastrów, którzy nie posiadają przygotowania w zakresie technologii cyfrowych.

Na potrzeby realizacji polityk publicznych termin kompetencje cyfrowe definiowany jest jako kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, czyli społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Na etapie podstawowym pracownik zdobędzie wiedzę o najważniejszych pojęciach z danego obszaru. Ich znajomość pozwoli mu na lepszą współpracę z ekspertami dzięki zrozumieniu elementarnych terminów języka fachowego oraz dokładniejsze komunikowanie swoich potrzeb i pomysłów.

Na etapie średnio zaawansowanym pracownik pogłębi swoją wiedzę na tyle, aby móc brać udział w działaniach związanych z przygotowaniem projektów do realizacji oraz późniejszego wdrożenia.

Ponieważ działalność klastrów jest istotnym elementem rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenie kompetencji cyfrowych ich pracowników jest szczególnie ważne. Użycie weryfikatora przez pracowników biur koordynatorów klastrów ma przynieść wymierne korzyści w postaci zdobycia wiedzy i umiejętności, których wykorzystanie w pracy klastra wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów, zwiększenie produktywności oraz konkurencyjności klastrowych łańcuchów wartości.

Kto jeszcze może korzystać z weryfikatora?

Choć aplikacja została stworzona z myślą o pracownikach biur koordynatorów klastrów, może z niej skorzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem nowych kompetencji cyfrowych i wiedzy na temat technologii – lista najważniejszych pojęć i przykładowych materiałów do samodzielnej nauki może przydać się każdemu. Aby korzystać z weryfikatora nie jest konieczne posiadanie kompetencji technicznych czy wykształcenia kierunkowego – wystarczy ciekawość i chęć nauki.

Przejście ścieżki rozwoju umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego poziom wiedzy. W tym celu należy zdać test sprawdzający.

Proces zdobywania wiedzy

W ścieżce rozwojowej przedstawionej w weryfikatorze przyjęto czterostopniowy podział procesu zdobywania wiedzy:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami

Stworzenie zasobu pojęć i terminów, których poznanie umożliwi zrozumienie bardziej złożonych treści.

Tworzenie siatki pojęciowej

Uporządkowanie dotychczas zdobytych informacji, wiedzy i umiejętności.

Pogłębianie wiedzy

Zdobywanie informacji na temat bardziej skomplikowanych koncepcji i teorii w danym obszarze oraz zaznajomienie się z bardziej rozbudowanymi definicjami wcześniej poznanych terminów i pojęć.

Wykorzystanie praktyczne

Możliwość praktycznego, samodzielnego użycia wiedzy i umiejętności.

Na poziomie podstawowym najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest samodzielna nauka w oparciu o rekomendowane źródła lub kurs e‑learningowy, dostępne w lekcji „Dodatkowe materiały”. 

Na poziomie średniozaawansowanym wiedzę również można pogłębiać samodzielnie. Zasoby internetowe są bardzo bogate i różnorodne, więc można znaleźć materiały odpowiednie do wyznaczonych celów i potrzeb.